Verklaring inzake persoonsgegevens in de kader van de AVG

SCHUTTERIJ ST. SEBASTIANUS SCHINNEN

Download  Toestemming-verwerking-persoonsgegevensstseb-003
Deze gegevens zijn door u te allen tijde in te zien / te wijzigen / te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door wie dan ook. Onze Privacy Policy staat gepubliceerd op onze website. Neem voor klachten direct contact op met onze voorzitter. U heeft het recht uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Basisgegevens registratie persoonsgegevens t.b.v. administratie van de schutterij: S.v.p.

aanvinken waar u toestemming voor geeft en doorhalen waarvoor niet.

Geslacht
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres, postcode, woonplaats
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer(s)
Toestemming voor publiceren naam, foto, video op sociale media
Toestemming voor bewaren gegevens t.b.v.

historisch perspectief (bijv. geschiedenis schutterij) langer dan 2 jaar na einde lidmaatschap

Toestemming verstrekken NAW gegevens en/of mailadres en/of telefoonnummer aan overkoepelende organisaties (bijv. OLS-

Federatie, schuttersbond)

Aanvullende bijzondere persoonsgegevens

t.b.v. personen of instanties inz. geldende wet- en regelgeving (bijv. OLS-Federatie, organisatoren (schiet)wedstrijden):

Legitimatiegegevens
Pasfoto
Geboorteplaats
Geboorteland

Ondergetekende, diens ouder, verzorger of wettige vertegenwoordiger geeft bij deze toestemming aan de  Schutterij St. Sebastianus Schinnen om de bovengenoemde/aangevinkte persoonsgegevens te verwerken.

Naam Datum Handtekening